Улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдах ажилтнуудын сургалт, зөвлөгөөн амжилттай болж өндөрлөлөө

Улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдах ажилтнуудын ээлжит сургалт, зөвлөгөөн энэ сарын 21, 22-ны өдрүүдэд амжилттай болж өндөрлөлөө. Зөвлөгөөнийг нээж Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж үг хэлэв. Тэрээр Улсын Их Хурал 2018 оны 6 дугаар сард улсын бүртгэлийн багц дөрвөн хуулийг баталсан бөгөөд эдгээр хуулийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж байна. Улсын бүртгэлийн багц хуулийн хүрээнд улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг шинэчлэн баталсан. Улсын бүртгэлийн эрх зүйн шинэ орчин бүрдсэн. Улсын бүртгэлийг цахим хэлбэрээр хөтөлж, мэдээллийн цахим сан бий болсон.Тиймээс иргэддээ төрийн нэрийн өмнөөс үйлчилгээ үзүүлж байгаа, төрийг төлөөлж байгаагаа ямагт ухамсарлаж ажиллах хэрэгтэй гээд Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа хараат бус, үнэн зөв, нотлох баримтад үндэслэх, бүртгэлийг хуульд заасан журмын дагуу хөтлөхийг анхаарууллаа. Мөн Улсын бүртгэлийн байгууллага бол иргэдэд төрөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээний ихэнх хувийг дангаар хариуцан үзүүлдэгийн хувьд иргэдэд түргэн шуурхай, ил тод, хүртээмжтэй хүргэх ажлаа илүү сайжруулж, эрчимжүүлж ажиллах шаардлагатай бөгөөд иргэдтэй тогтмол уулзаж, бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаар тэдний гаргасан санал, хүсэлтийг сайтар судлан танилцаж, тулгамдсан асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх талаар идэвх санаачилгатай ажиллахыг онцгойлон даалгалаа.

Хоёр өдрийн турш үргэлжилсэн энэхүү сургалт, зөвлөгөөнөөр 2018 онд улсын бүртгэлийн салбарт хийж гүйцэтгэсэн ажил, цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого шийдвэр, 2019 онд түлхүү анхаарч ажиллах зорилго зорилт, үйл ажиллагааг хэлэлцэв. Мөн энэ үеэр эд хөрөнгө, хуулийн этгээд , иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаанд гарч буй зөрчил дутагдал, шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй асуудлууд, 2019 оны бүртгэлийн байгууллагын төлөвлөгөөт ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллахад анхаарах асуудлуудын талаар улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын холбогдох албан тушаалтнууд илтгэл тавьж оролцлоо. Түүнчлэн “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үзэл санаа” Хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D) Б.Гүнбилэг “Захиргааны ерөнхий хуулийн эрх зүйн зохицуулалт” Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Д.Ганзориг, Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Хөдөлмөрийн тухай хуультай уялдах нь Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, цуцлах асуудал” Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын Тэнхимийн багш, магистр С.Ганцэцэг, “Удирдах ажилтны ёс зүй ба багийн бүтээмжийн харилцан хамаарал” ИМАКО институтын захирал Р.Лхагвадулам, “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ” Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын Тэнхимийн багш доктор (Ph.D)М.Амартүвшин нар төрийн алба болоод төрийн албан хаагчдад чухал шаардлагатай эрх зүйн зохицуулалт, анхаарах асуудал зэрэг сонирхолтой сэдвүүдээр илтгэл тавьж, үнэтэй зөвлөгөө мэдээлэл өглөө.

2019 онд улсын бүртгэлийн байгууллагаас Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Засгийн газрын “Нэг иргэн- нэг бүртгэл” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд улсын бүртгэлд мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг боловсронгуй болгож, эрх зүйн шинэ орчинд ажиллах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, мэдээллийн технологийн дэвшил, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн шинэчлэлийг хийх, улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт оруулж, төрийн үйлчилгээний үр нөлөөг дээшлүүлэх, боловсронгуй болгох нөхцлийг бүрдүүлэх, төсөл, хөтөлбөрийн үр өгөөжийг дээшлүүлж, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлж, хариуцлагыг өндөржүүлэх, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт байгууллагын стратеги үйл ажиллагаа, бодлого зэрэг томоохон ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд ажиллаж байна.

Зөвлөгөөний төгсгөлд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Б.Баасандорж аймаг, нийслэл дэх улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга, улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтнуудад дараах үүрэг, чиглэлийг өглөө. Үүнд:
1/Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан дүрэм, журмуудыг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөн ажиллаж, хэвшүүлэх;
2/иргэн, хуулийн этгээдэд шинээр батлагдсан хууль, дүрэм, журмуудыг таниулах сурталчлах, талаар санаачилгатай, манлайлж ажиллах;
3/хуулийг зөв ойлгон хэрэглэх, хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон сургалтыг улсын бүртгэгч, хяналтын улсын байцаагч нарын дунд байнга зохион явуулж, тэднийг бүртгэлийн үйл ажиллагааг хуульд заасан журмын дагуу хөтлөх нэгдсэн арга зүйгээр хангаж ажиллах;
4/төсвийн хөрөнгийг хуульд заасны дагуу зарцуулж, санхүүгийн сахилгыг чанд баримталж ажиллах;
5/санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн болон үнэт цаасны зарцуулалтын мэдээг хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв, бүрэн гүйцэд гарган ирүүлж хэвших;
6/улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа хараат бус, улсын бүртгэлийг үнэн зөв, нотлох баримтад үндэслэж, хуульд заасан журмын дагуу хөтлөх, иргэн, хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх ашгийг хүндэтгэж, мэдээллийн сангийн аюулгүй ажиллагаа, нууцлал, улсын бүртгэлтэй холбоотой хувь хүний нууцыг хадгалах хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллах;
7/улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг тогтмол хийж, илэрсэн зөрчлийн шалтгаан, нөхцөлийг тогтоож, давтан гаргахгүй байх арга хэмжээг тухай бүр авч байх;
8/хууль хяналтын болон төрийн бусад байгууллагатай хуулийн хүрээнд ажлаа уялдуулан хамтарч ажиллах;
9/улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа цахимжиж, эрх зүйн орчин шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор ажлын арга барилаа өөрчилж, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, эрх зүйн мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварт онцгой анхаарч, хариуцсан ажилдаа хариуцлагатай, алдаа зөрчил гаргах, авлига, бусдын нөлөөнд автах эрсдэлээс сэргийлж ажиллах;
10/улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтан бүр улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэхдээ тэдний гаргасан санал, хүсэлт, гомдлыг сайтар судлан танилцаж, тулгамдсан асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, харилцааны соёлыг эрхэмлэж ажиллахыг үүрэг болголоо.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт