ОӨУБЕГ-ын 2018 оны 1 дүгээр улиралын худалдан авах ажиллагааны тайлан

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь Хууль зүйн сайдын баталсан 2017 оны ХАА-ны төлөвлөгөөний хүрээнд хөрөнгө оруулалтын зардлаас нээлттэй тендер шалгаруулалт 3, урсгал зардлаас шууд гэрээ 2, нээлттэй тендер шалгаруулалт 3, харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалт 1-ийг тус тус Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.

Тус газар нь 2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар  худалдан авах ажиллагаатай холбоотой дараах ажил хийгдсэн. Үүнд:

Нэг. Урсгал зардлын хүрээнд зохион байгуулагдах нээлттэй тендер шалгаруулалт

1.1. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж,  тус газрын ИУБ маягт, лавлагаа нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тушаалын төслийг захиалагчид танилцуулж, батлуулсан.

Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/186 тоот тушаалаар батлагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын ИУБ маягт, лавлагаа нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201812003 дугаар бүхий тендерийг 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mn, www.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг тус тус байршуулж, 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр нээхэд “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Адмон принт” ХХК , “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК, “Соёмбо принтинг” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

2.1.1.“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 84 425 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 303 330 төгрөг;

2.1.2.“Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 81 906 000 төгрөг, тендерийн баталгаа     2 303 330 төгрөг;

2.1.3.“Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн үнийн санал 79 100 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  2 303 330 төгрөг;

2.1.4.“Соёмбо принтинг”  ХХК-ийн үнийн санал 98 985 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  2 303 330 төгрөг;

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27, 28 дугаар зүйлд заасны дагуу оролцогчдын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэж, үнэлэхэд:

“Соёмбо принтинг” ХХК, “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

Хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д заасан шаардлагыг хангасан шаардлагад нийцсэн “Адмон принт” ХХК, “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг бага харьцуулах үнэтэйгээс их харьцуулах үнэтэй рүү эрэмбэлж, харьцуулахад тус хуулийн 28.7.3, 28.7.4-т заасны дагуу “Адмон принт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь хамгийн бага харьцуулах үнэтэй байх тул “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер гэж үзэж гэрээ байгуулах эрх олгосон.

1.2. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж,  тус газрын гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тушаалын төслийг захиалагчид танилцуулж, батлуулсан.

Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/276 тоот тушаалаар батлагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201812001 дугаар бүхий тендерийг 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mn, www.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг тус тус байршуулж, 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр нээхэд “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Адмон принт” ХХК , “Соёмбо принтинг” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

1. “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 265 815 000 төгрөг, тендерийн баталгаа   5 532 800 төгрөг;

2. “Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 209 478 500 төгрөг, тендерийн баталгаа        5 532 800  төгрөг;

3. “Соёмбо принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 271 375 000 төгрөг, тендерийн баталгаа               5 532 800 төгрөг;

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27, 28 дугаар зүйлд заасны дагуу оролцогчдын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэж, үнэлэхэд:

“Соёмбо принтинг” ХХК, “Адмон принт” ХХК -ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан учир 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон.

1.3. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж,  тус газрын хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг маягт нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тушаалын төслийг захиалагчид танилцуулж, батлуулсан.

Ийнхүү  Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/275 тоот тушаалаар батлагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг маягт нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201812002 дугаар бүхий тендерийг 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mn, www.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг тус тус байршуулж, 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр нээхэд “Нэг- Үүд” ХХК, “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Соёмбо принтинг” ХХК, “Хөх монгол принтинг” ХХК тус бүр ОӨУБЕГ/201812002-01, ОӨУБЕГ/201812002-02 дугаар бүхий 2 багцад, “Очирпресс” ХХК  ОӨУБЕГ/201812002-01 дугаартай 1 багцад оролцохоор нийт 6 компани тендерийн материалаа ирүүлсэн.Үүнд:

Багц: ОӨУБЕГ/201812002-01-д

1. “Нэг-Үүд” ХХК-ийн үнийн санал 114 800 000 төгрөг, тендерийн баталгаа                 9 240 000 төгрөг;

2. “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн үнийн санал 172 040 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  9 240 000 төгрөг;

3. “Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 261 800 000 төгрөг, тендерийн баталгаа               9 240 000 төгрөг;

4. “Очирпресс” ХХК-ийн үнийн санал 292 600 000 төгрөг, тендерийн баталгаа               9 240 000 төгрөг;

5. “Соёмбо принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 107800 000 төгрөг, тендерийн баталгаа               9 240 000 төгрөг;

6. “Хөх монгол принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 308000 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 9 240 000 төгрөг;

Багц: ОӨУБЕГ/201812002-02-д

1. “Нэг-Үүд” ХХК-ийн үнийн санал 90 320 000 төгрөг, тендерийн баталгаа                   1 856 400 төгрөг;

2. “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн үнийн санал 90 789 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  1 856 400 төгрөг;

3. “Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 81 279 000 төгрөг, тендерийн баталгаа               1 856 400 төгрөг;

4. “Соёмбо принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 87 844 400 төгрөг, тендерийн баталгаа               1 856 400 төгрөг;

6. “Хөх монгол принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 80 042 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  1 856 400 төгрөг тус тус ирүүлсэн.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27, 28 дугаар зүйлд заасны дагуу оролцогчдын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэж, үнэлэхэд:

ОӨУБЕГ/201812002-01 тоот багцад “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Соёмбо принтинг” ХХК, “Хөх монгол принтинг”, “Очирпресс” ХХК -ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

Харин “Нэг-Үүд” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан тул 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон.

ОӨУБЕГ/201812002-02 тоот багцад “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Нэг-Үүд” ХХК, “Хөх монгол принтинг” ХХК-иас ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

Харин “Соёмбо принтинг” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан тул 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хоёр. Урсгал зардлын хүрээнд зохион байгуулагдах Харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулалт

2.1. “Шатахуун нийлүүлэх” тендерийг зохион байгуулах /ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан/ үнэлгээний хороонд  ХЗДХЯ-ны СХОХ-ийн мэргэжилтэн А.Мөнхбаяр, ХАА-ны түншлэл ТББ-ын ажилтан Э.Жавхлан, Монголын мэргэдийн уламжлал ТББ-ын тэргүүн Д.Төрмөнх нар орж ажилласан. 

Тендерийн урилгыг 2018 оны 02 дүгээр сарын 02-ны өдөр www.tender.gov..mn, www.burtgel.gov.mn сайтад зэрэг тавьсан бөгөөд 3 компанид тендерийн урилгыг албан бичгээр хүргүүлсэн.

Мөн тендерийн материал хүлээн авах ажиллагааг 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хааж, мөн өдрийн 10 цаг 50 минутад тендерийг нээхэд Шунхлай ХХК, Магнай трейд ХХК тус тус тендер ирүүлсэн.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу оролцогчдын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэж, үнэлхэд:

1. Шунхлай ХХК, Магнай трейд ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийн үнийн саналын үнэ хэтэрсэн байна, мөн тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ-ийн 1.1.г-д “Гэрээний хугацаа дуустал  үнэ тогтвортой байна” заасан шаардлагыг хангаагүй;

Иймд Шунхлай ХХК, Магнай трейд ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 30.1.1-д заасныг үндэслэн дээрх 2 компанийн тендерээс татгалзаж, хуулийн 33.4-д заасны дагуу Магнай трейд ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан. 

Гурав. Хөрөнгө оруулалтын зардлын хүрээнд зохион байгуулагдах нээлттэй тендер шалгаруулалт

3.1. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж,  тус газрын Үндэсний ой санамж хөтөлбөрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тушаалын төслийг захиалагчид танилцуулж, батлуулсан.

Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/275 тоот тушаалаар батлагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Үндэсний ой санамж хөтөлбөрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201801007 дугаар бүхий тендерийг 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mn, www.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг тус тус байршуулж 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр нээхэд “Саммиткомпьютер” ХХК, “Ай Ти Зон” ХХК, “Смарткарт” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

2.4.1.“Саммиткомпьютер” ХХК-ийн үнийн санал Багц №1-д 310 700 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 5 404 000 төгрөг, Багц №2-т 511 700 000 төгрөг тендерийн баталгаа   9 996 000 төгрөг;

2.4.2.“ Ай Ти Зон” ХХК-ийн үнийн санал Багц №1-д 330 070 730 төгрөг, тендерийн баталгаа  5 404 000 төгрөг, Багц №2-т 499 800 790 төгрөг тендерийн баталгаа  9 996 000 төгрөг;

2.4.3.“Смарткарт” ХХК-ийн үнийн санал Багц №3-т 187 330 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  3 700 000 төгрөг;

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

“Саммиткомпьютер” ХХК, “Ай Ти Зон” ХХК-ийн Багц №ОӨУБЕГ/201700007-01, Багц №ОӨУБЕГ/201700007-02-т ирүүлсэн тендер, “Смарткарт” ХХК-ийн Багц №ОӨУБЕГ/201700007-03-т ирүүлсэн тендер тус бүр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д заасан шаардлагыг хангасан шаардлагад нийцсэн тендер байсан.

Үнэлгээ хийх шатанд:

1. “Ай Ти Зон” ХХК нь ОӨУБЕГ/201700007-01 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.4-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерийн шаардлагыг хангаагүй болно.

Харин “Саммиткомпьютер” ХХК нь Багц №ОӨУБЕГ/201700007-01 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерээр шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгож байгаа мэдэгдлийг хүргүүлсэн.

2. “Саммиткомпьютер” ХХК нь ОӨУБЕГ/201700007-02 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.4-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерийн шаардлагыг хангаагүй болно.

Харин “Ай Ти Зон” ХХК нь ОӨУБЕГ/201700007-02 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерээр шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгож байгаа мэдэгдлийг хүргүүлсэн.

3. “Смарткарт” ХХК нь ОӨУБЕГ/201700007-03 дугаартай тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.7.3-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендерээр шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгож байгаа мэдэгдлийг хүргүүлсэн.

3.2. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2018 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/96 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж,  тус газрын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тушаалын төслийг тушаалын төслийг захиалагчид танилцуулж, батлуулсан.

Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/275 тоот тушаалаар батлагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201801006 дугаар бүхий тендерийг 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр өдрийн сонин,  www.tender.gov.mn, www.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг тус тус байршуулж 2017 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр нээнэ.

3.3. “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын багцын хүрээнд 2018 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилгын нээлттэй тендерийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын А/309 тоот тушаалын дагуу Төв аймгийн засаг даргын Тамгын газарт зохион байгуулахаар шилжүүлсэн болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт